วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน พันธกิจ 1. มุ่งส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจ 3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่