วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน
พันธกิจ
1. มุ่งส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจ
3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *