โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

      วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ (Vision) : ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง  เทคโนโลยีทันสมัย ผู้ให้บริการมีความสุข
      พันธกิจ (Mission)
       1.ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ แบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  
       2.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
       3.ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีให้ทันสมัยตอบสนองระบบบริการ
       4.พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Value) : CHANGS + MOPH 
C  = Community                  = รับผิดชอบชุมชน
H  =  Holistic                       = มองสุขภาพแบบองค์รวม( People centered )
A =   Associated                   = ความเป็นหนึ่งเดียว
N =   New                            = สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Originality )
G =  Good governance          = ธรรมาภิบาล(บริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้) (Mastery )
S =  Service mind                 = การบริการด้วยหัวใจ  (Humility )


 
แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปี  2563-2567


อ่านแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติมที่ลิงค์นี่

จุดเน้น/เข็มมุ่ง 
1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน
     - Stroke ,STEMI  :การเข้าถึง บริการรวดเร็ว ส่งต่อทันเวลาปลอดภัย
        ติดตามและวัดผลด้วยตัวชี้วัด   จำนวน 7 ตัว
        1.ร้อยละผู้ป่วย Stroke  ได้รับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อภายใน 4.5 ชม.หลังมีอาการ( onset to refer)
        2.ร้อยละผู้ป่วย Stroke  ได้รับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อภายใน 45 นาที( door to refer)
        3.อัตราตาย  Stroke : แสนประชากร
        4.ร้อยละผู้ป่วย Stroke แบบตีบ / ตัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับ rt-PA
        5.ร้อยละการเข้าถึง Stroke Fast tract
        6.อัตราตาย  STEM
        7.ร้อยละของการให้การรักษา STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

    -  Sepsis :  ลดอัตราการเสียชีวิต : การเข้าถึงบริการรวดเร็ว  การให้ ATB ทันเวลา
        ติดตามและวัดผลด้วยตัวชี้วัด   จำนวน 3 ตัว  
        1.อุบัติการณ์ตายจาก  Sepsis
        2.ร้อยละผู้ป่วยมีเกณฑ์ SIRS ได้รับ ATB ภายใน 1 ชม.
        3.ร้อยละผู้ป่วยSepsis การได้รับ ATB ภายใน 1 ชม.

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  
    -  Hardware  ทันสมัย Paperless  , Smart Queue (คิวรอตรวจ)   
    -  เจ้าหน้าที่มีศักยภาพ
        ติดตามและวัดผลด้วยตัวชี้วัด   จำนวน 3 ตัว
        1.คุณภาพข้อมูล 43แฟ้ม
            1.1 ความถูกต้อง
            1.2 ความสอดคล้อง
            1.3 ความครบถ้วนสมบูรณ์
            1.4 ความทันเวลาของข้อมูล 
        2. ผ่าน smart hospital of MoPH (B108)( 3ข้อ)
        3. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน

3.เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
    - เพิ่มรายรับ : เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ (ตรวจสุขภาพ แผนไทย กายภาพ ในสิทธิ CSCD อปท.) เพิ่มอัตราการครองเตียง)
          : ระบบการจัดเก็บรายได้: ข้อมูลการเรียกเก็บครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (Dx ข้อมูลเวชระเบียน สิทธิการรักษา) 
    - ลดรายจ่าย : ประหยัดพลังงาน  (หลอดไฟLED,โซล่าเซล ,MOUการประหยัดพลังงาน,แยกขยะ,เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน), Paperless 
         ติดตามและวัดผลด้วยตัวชี้วัด   จำนวน 7 ตัว
        1.วิกฤติการเงิน
        2. Current Ratio
        3. Quick Ratio
        4. ร้อยละรายรับจากค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น(ผู้ป่วยนอก)
        5. ร้อยละผลรวมน้ำหนักสัมพัทธ์ Sum Adjust RW ต่อปีเพิ่มขึ้น
        6. ค่าเฉลี่ยจำนวนวัสดุคงคลัง/เดือน
        7. ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

^