โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

บุคลากร

กรรมการบริหาร

 • thumbnail

  นายภิสิทธิ์ ฟักศรี

  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำนวยพร เมธีรัตนาพิพัฒน์

  หัวหน้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชัชพล ชัยวิเศษ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นายราเชนทร์ ปิยะชัชวาล

  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางขนิฏฐา แสนสุธรรม

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี ครุธทิน

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศกลรัตน์ พงษานุกูลเวช

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางาววิภาดา แม้นเหมือน

  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

^