โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ด้วย จังหวัดพิจิตรโดยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
และเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลฯ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดและทุบทำลาย ในวันที่
ด๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับข้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

>>>ไฟลแนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^